Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. Operator – właściciel serwisu e-kantorwalut.pl – FHU "KARO" - Karolina Konstańciuk z siedzibą w Strzegomiu, ul. Świdnicka 10, prowadząca działalność kantorową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 11193/2013. Posiada wpis do Rejestru REGON: 022077072 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 6951520593
 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.e-kantorwalut.pl, który umożliwia korzystanie ze świadczonych przez Operatora usług wymiany walut online.
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin.
 4. Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie e-kantorwalut.pl dla danego Użytkownika. Zakończenie procesu rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól, które wskazano, jako obowiązkowe.
 5. Usługi – usługi świadczone przez Operatora Serwisu e-kantorwalut.pl na rzecz Użytkowników obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wymianie walut drogą elektroniczną oraz wszelkie inne, bezpośrednio z nimi związane.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Użytkownika i która korzysta z Serwisu.
 7. Konto Użytkownika – konto założone dla Użytkownika w wyniku rejestracji. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest poprzez Panel Klienta wyłącznie na podstawie ustalonego przez Użytkownika hasła oraz właściwego adresu e-mail.
 8. Panel Użytkownika – część Serwisu udostępniona Użytkownikowi w celu logowania się i zarządzania Kontem Użytkownika.
 9. Adres e-mail Użytkownika – konto elektronicznej poczty podanej przez Użytkownika podczas rejestracji.
 10. Transakcja – wymiana waluty jednego państwa na walutę innego za pośrednictwem Serwisu e-kantorwalut.pl.
 11. Przelew – transfer środków pieniężnych na rachunek.
 12. Login i hasło – unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie e-kantorwalut.pl, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim i służące do logowania się w Serwisie e-kantorwalut.pl.
 13. Potwierdzenie – dowód kupna/sprzedaży waluty w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Użytkownika oraz przesyłany drogą elektroniczną na wskazany w Panelu Użytkownika adres e-mail.
 14. Czas pracy Serwisu e-kantorwalut.pl – czas pracy obejmujący każdy dzień roboczy od godziny 8.00 do godziny 16.30, w którym Serwis e-kantorwalut.pl realizuje wskazane usługi.
 15. Transakcja ponad-progowa – transakcja rejestrowana – transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami Ustawy z 1 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 723/ o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro; również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.
 16. Formularz Informacji GIIF– formularz informacji uzyskiwanych od Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Ustawy z 1 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 723/ o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 17. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie z 1 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 723/ o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 18. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 826 z późn. zm.).
 19. Ustawa o usługach elektronicznych – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 20. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Ustawa z 1 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 723/.
 21. Ustawa Prawo przedsiębiorców – Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018. poz. 646.).
 22. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

Internetowy Kantor Wymiany Walut e-kantorwalut.pl jest bezpieczną formą wymiany walut przez Internet, działającą przy stacjonarnym Kantorze Wymiany Walut, z siedzibą w Strzegomiu, ul. Świdnicka 10.

Niniejszy Regulamin określa:

 •  wymagania techniczne - konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymposługuje się Operator,
 •  prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu,
 •  prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu e-kantorwalut.pl,
 •  zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Serwisu,
 •  warunki, rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 •  zasady i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 •  procedurę postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników. Został ustanowiony na potrzeby świadczenia usług wymiany walut drogą elektroniczną przez Serwis, zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych.
 2. Serwis świadczy usługi wymiany walut drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Użytkownik Serwisu w momencie rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia woli o akceptacji jego treści.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin można pozyskać, odtworzyć oraz utrwalić jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Regulamin może być w każdej chwili zapisany czy wydrukowany przez Użytkowników.
 5. Akceptacja Regulaminu oraz zakończenie procesu rejestracji w Serwisie i założenie Konta Użytkownika oznacza, że Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik oświadcza, że dane podane podczas rejestracji są prawdziwe.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu e-kantorwalut.pl podczas korzystania z jego usług zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz takich, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Biorąc pod uwagę regulacje zawarte w Prawie Dewizowym oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Operator nie umożliwia korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu anonimowo lub za pomocą pseudonimu.
 9. Zabrania się korzystania z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną.
 10. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów, dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.
 11. Nazwa Serwisu e-kantorwalut.pl, szata graficzna, oprogramowanie, jego sposób działania oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

III. Bezpieczeństwo

 1. Operator nie wysyła wiadomości elektronicznych e-mail oraz wiadomości tekstowych SMS z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, a przede wszystkim Hasła dostępu do Panelu Użytkownika Serwisu.
 2. Podczas rejestracji i od chwili logowania w Panelu Użytkownika, wszelkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym, 256-bitowym kluczem wymaganym dla instytucji finansowych.
 3. Operator nigdy nie wysyła Hasła dostępu do Konta na adres e-mail Użytkownika.
 4. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem e-kantorwalut.pl.

IV. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego działania i możliwości korzystania z Serwisu e-kantorwalut.pl niezbędne są:

 1. Odpowiedni system operacyjny.
 2. Urządzenie wyposażone w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu.
 3. Przeglądarka internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie.
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej: adres e-mail w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji.
 5. Odpowiedni program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 6. Telefon komórkowy w celu ewentualnych kontaktów oraz ewentualnego potwierdzania realizacji wybranych usług.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych wymienionych w Regulaminie.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do korzystania z Usług Operatora.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis e-kantorwalut.pl na komputerze Użytkownika, którego będzie on używać małych plików tekstowych tzw. cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na konfigurację komputera Użytkownika, nie instalują czy deinstalują żadnych programów komputerowych bądź wirusów, nie są przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.
 10. Operator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

V. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis e-kantorwalut.pl

 1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem przepisów prawa.
 2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługi z zakresu działalności kantorowej, tj. wymiany walut wskazanych w Serwisie. Wymiana odbywa się za pomocą rachunków bankowych, prowadzonych w odpowiednich walutach, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora. Dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa przy użyciu Panelu Klienta.
 3. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. Ich udostępnienie danemu Użytkownikowi zależne jest od oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji postanowień Regulaminu oraz jego pozytywnej identyfikacji i weryfikacji.
 5. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut, zgodnie z kursami notowanymi na stronie Serwisu e-kantorwalut.pl.
 6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem odbywa się poprzez strony internetowe, w trybie elektronicznego świadczenia Usług.
 7. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności wskazanych w PKT. V, jeżeli polecenie dyspozycji jest niezgodne z Regulaminem lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.

 

VI. Rejestracja Użytkownika – zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu e-kantorwalut.pl

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Operatorem z chwilą dokonania czynności pełnej rejestracji Użytkownika, o której mowa poniżej.
 2. Rejestracja obejmuje:
 1. Wskazanie typu konta (prywatne, firma, kantor).
 2. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z Serwisu.
 3. Podanie hasła Użytkownika, które powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez podanie zgodnych z aktualnym stanem następujących danych:
 •  Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy.
 •  Innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 1. Zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Operatora, polegające na sprawdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji wymaganych danych, zgodnych z prawdą oraz do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z prawidłowość podanych danych.
 3. Operator zastrzega, że niezależnie od weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadza sprawdzanie zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego następuje każda kolejna wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty.
 4. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz może wstrzymać świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 5. Operator informuje bez zbędnej zwłoki Użytkowników o błędnie wprowadzonych danych podczas rejestracji, w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata środków przeznaczonych na wymianę waluty lub z danymi z przedstawionych dokumentów od Użytkownika.
 6. Niezależnie od powyższego Operator ma prawo żądać dodatkowych informacji oraz przedstawienia dokumentów w przypadkach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 7. Zakończenie rejestracji następuje w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika.
 8. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu e-kantorwalut.pl, w tym loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.

VII. Wpłata i wypłata środków

 1. W celu dokonania wymiany (zakupu/sprzedaży) walut, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Użytkownika - zamieszczając tytuł przelewu wskazany przez Operatora.
 2. Wymiana walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych w ustawieniach Konta Użytkownika, z których będą korzystać podczas wymiany walut w Serwisie.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w PKT. VII pkt. 2 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik dokonujący przelewów pokrywa wszystkie koszty związane z przelewem środków na rachunek Operatora oraz z rachunku Operatora.
 5. W przypadku niezastosowania się do wymagań określonych w PKT. VII pkt. 4, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących rachunki Użytkownika i Operatora.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora. W tym celu należy przesłać do Operatora e-maila z dyspozycją wypłaty na adres: biuro@e-kantorwalut.pl lub w panelu Użytkownika użyć opcji wypłaty środków danej waluty.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków przez Użytkownika na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

VIII. Wymiana Walut

 1. W ramach Serwisu e-kantorwalut.pl Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut:
  1. Wymiana waluty: PLN na EUR, USD, GBP, CHF, CZK, NOK, SEK, DKK, CAD, AUD.
  2. Wymiana waluty EUR, USD, GBP, CHF, CZK, NOK, SEK, DKK, CAD, AUD na PLN.
 2. Kursy walut zgodnie, z którymi Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty, dostępne są w Panelu Użytkownika. Kursy wyświetlane po godzinach pracy Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią w rozumieniu prawa oferty handlowej.
 3. Warunkiem wymiany walut w Serwisie jest zdefiniowanie w Panelu Użytkownika co najmniej dwóch rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkownika. Jeden musi być rachunkiem prowadzonym w złotych polskich, kolejne muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany. Rachunki podane przez Użytkownika w Panelu Użytkownika muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku, mający siedzibę na terytorium Polski.
 4. Użytkownik wraz z akceptacją regulaminu oświadcza, że jest właścicielem zdefiniowanych w Panelu Użytkownika rachunków bankowych biorących udział w wymianie.
 5. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w Panelu Użytkownika.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty przez Operatora Serwisu Użytkownik może dokonać transakcji, której wartość nie przekroczy wysokości środków przez niego wpłaconych.
 7. Wiążący dla danej dyspozycji wymiany walut jest kurs publikowany w Serwisie na chwilę potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji. W przypadku opcji zlecenia (KUPNO/SPRZEDAŻ po określonym kursie), wiążący jest kurs podany przez Użytkownika - transakcja wymiany zostanie automatycznie zrealizowana w momencie sparowania kursu podanego przez Użytkownika i kursu publikowanego w Serwisie. 
 8. Transakcje wymiany waluty zawarte w Serwisie e-kantorwalut.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. W takim wypadku Użytkownik może jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić/sprzedać wcześniej sprzedaną/kupioną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas dostępności do Serwisu nie jest tożsamy z czasem pracy Serwisu. Transakcje ZLECENIA /po określonym kursie/ mogą być wykonywane 24 h na dobę, natomiast standardowe transakcje wymiany walut możliwe są w czasie pracy serwisu w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.30.
 10. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie, jako informacja.

IX. Transakcje Rejestrowane - ponadprogowe /transakcje o wartości powyżej15 000 Euro

 1. W przypadku zlecenia realizacji Transakcji o wartości powyżej 15 000 Euro, przeliczonej według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy /Ustawa z 1 marca 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 723/ , w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Operator ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika. Procedura taka jest przeprowadzana jednorazowo przy pierwszej Transakcji Rejestrowanej.
 2. Użytkownicy, chcący dokonać transakcji równej lub powyżej równowartości 15 000 Euro zobowiązani są uzupełnić dane dla transakcji ponad-progowych w Panelu Użytkownika oraz przesłać na adres: biuro@e-kantorwalut.pl scanu dokumentu tożsamości lub dokumentów rejestrowych firmy.
 3. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również transakcji, która jest przeprowadzona za pomocą więcej niż jednej operacji a okoliczności wskazują, że operacje te są ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej ilości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcji, której okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
 4. W przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w § 9 pkt. 2 Operator nie zrealizuje transakcji.
 5. Operator w wykonaniu postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma prawo zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji o przedmiotowej transakcji bądź przedłożenia określonych dokumentów w celu zapewnienia, iż działania Użytkownika nie są związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika.
 6. Operator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie wstrzymać wykonanie transakcji, a także do poinformowania o zleconej transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

X. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Zgodnie z Prawem Dewizowym Operator jest zobowiązany do wydawania Użytkownikowi dowodów kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie.
 2. Operator umożliwia Użytkownikowi w panelu klienta pobranie dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie e-kantorwalut.pl.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie potwierdzeń transakcji drogą elektroniczną - potwierdzenia na życzenie Użytkownika będą wysyłane drogą pocztową na adres podany przy rejestracji lub na adres korespondencyjny zdefiniowany w Panelu Użytkownika. W takim przypadku pobrana zostanie opłata 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, wydrukiem i przesyłką pocztową.

XI. Opłaty

 1. Operator nie pobiera żadnych opłat za:
  1. Rejestrację
  2. Założenie i prowadzenie konta
 2. Użytkownik, dokonując przelewu walutowego, powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik, jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu.
 3. Niezastosowanie się do procedury, o której mowa w PKT. XI pkt. 2 spowoduje, że Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę, pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.
 4. Użytkownik przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut będzie informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora z wyjątkiem sytuacji, których nie jest możliwe określenie przez Operatora wyżej wymienionych kosztów.
 5. Operator w przypadku wystąpienia opłaty bankowej - uznania lub obciążenia rachunku bankowego z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość tej opłaty.

XII. Błędy podczas wykonywania transakcji

 1. Jeśli wskutek błędu lub czynników technicznych Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste /istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursy walut/, wówczas taka transakcja zostanie unieważniona, a środki wynikające z wykonania tej transakcji zwrócone Operatorowi w nominalnej wysokości.
 2. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub wskutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę wyższą niż wynikająca z prawidłowo przeprowadzonej transakcji, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika.
 3. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub wskutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż wynikająca z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji.
 4. Jeżeli wskutek błędu lub przyczyn technicznych Użytkownikowi została błędnie zasilona kwota i użytkownik dokonał transakcji, z której otrzymał środki, wówczas Użytkownik zobowiązany jest wykonać przelew zwrotny na nominalną kwotę, najpóźniej w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez operatora wezwania do zwrotu błędnie wysłanego przelewu. W przeciwnym wypadku, jeżeli Użytkownik nie odeśle błędnie wysłanej kwoty wtedy mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

XIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane z jego naruszeniem.
 2. Użytkownik powinien podać swoje dane identyfikacyjne, szczegółowo opisać powód reklamacji oraz określić zakres swoich oczekiwań związanych z reklamacją.
 3. Użytkownik powinien złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-kantorwalut.pl, lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku, jeśli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik przed rozpatrzeniem reklamacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator po upływie 30 dni, informuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nieprzypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Operatora, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo skorzystania
  z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania przyczyn, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych PKT. XIV pkt. 1.

XV. Zastrzeżenia

 1. Operator ma prawo odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku gdy:
  1. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora.
  2. Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepoprawne dane podczas rejestracji.
  3. Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji.
  4. Wystąpiły awarie elektronicznych systemów bankowych, za pomocą, których dokonuje się realizacji transakcji.
  5. Wystąpiły sytuacje uniemożliwiające automatyczne przetwarzanie danych, wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu.
  6. Wystąpiły przypadki siły wyższej, których Operator nie mógł przewidzieć, ani nie mógł im przeciwdziałać.
  7. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano ingerencji w proces transakcji bez wiedzy i akceptacji Operatora w taki sposób, że ma ona wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne okoliczności transakcji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - /siła wyższa/. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres jej działania.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z winy umyślnej lub niedbalstwa Użytkownika, a w szczególności:
  1. wysłania środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
  2. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu środków od Operatora,
  3. wprowadzenia błędnej waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu środków od Operatora,
  4. czynności dokonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

XVI. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z Serwisu, w tym świadczenia przez Operatora usługi wymiany waluty.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Operator. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach:                                                                                                          a.  w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Użytkownika ofertą Operatora, w tym świadczenia usługi wymiany waluty (podstawa       z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);                                                                                                                                                                                                                  b. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Operatora,w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu      pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);                                                                                                                          c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie                    uzasadniony interes Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);                                                                                                                                           d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora (podstawa z art.     6 ust. 1 lit. f)  RODO);                                                                                                                                                                                                                              e. w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio usług własnych Operatora (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem          Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Operator przetwarza następujące kategorie danych:                                                                                                                                                                          1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;                                                                                                                                                        2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;                                                                                                                                                              3. elektroniczne dane identyfikacyjne.
 5. Operator może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom tj. podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
 6. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.
 7. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu, w tym świadczenia usługi wymiany waluty są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do świadczenia usługi wymiany waluty. W przypadku usługi wymiany waluty dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia  potencjalnych roszczeń z tego tytułu.
 8. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Operatora dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
 9. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:                                                        a. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;                                                                                                                                                            b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;                                                                                                                                                                                  c. prawo do usunięcia danych;                                                                                                                                                                                                                d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;                                                                                                                                                                        e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;                                                                                                                                                      f.  prawo do przenoszenia danych;                                                                                                                                                                                                          g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);                                                                                h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody          nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XVII. Własność intelektualna

 1. Treści i materiały zawarte na stronach internetowych Serwisu są własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa. Nie mogą być one wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.
 2. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie e-kantorwalut.pl materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 3. Rozprowadzanie, przesyłanie, zmienianie, zamieszczanie i wykorzystywanie zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych jest zabronione.

XVIII. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo bez podania przyczyny oraz w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu.
 2. Użytkownik poprzez Panel Klienta wypowiada umowę o świadczenie usług świadczonych przez Operatora.
 3. Umowa nie może ulec rozwiązaniu do momentu, gdy między Użytkownikiem i Operatorem nie zostaną rozliczone wszystkie transakcje i operacje finansowe.
 4. Po rozwiązaniu umowy, wszystkie dane identyfikujące Użytkownika oraz jego Konto zostaną usunięte z Serwisu Operatora.

XIX. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wysyłając nową informację o nowej wersji Regulaminu na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług Serwisu /w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych/, a także koniecznością poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Operatora zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie dokonane w Panelu Klienta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Operator ma prawo przerwać świadczenie Usług dla Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

XX. Postanowienia końcowe

 1. Gdy Operator wykryje działalność Użytkownika, niezgodną z prawem lub będzie podejrzewał Użytkownika o wykonywanie takiej działalności, wówczas Operator zawiadomi o powyższym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.
 2. Spory mogące powstać pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem rozpatrywane będą zgodnie z prawem polskim przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Operator umożliwia zadawanie pytań oraz składanie wniosków, związanych z działaniem Serwisu e-kantorwalut.pl poprzez następujący adres poczty elektronicznej: biuro@e-kantorwalut.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2019 r.

 

zamknij